PROVOZNÍ ŘÁD

Provozovatel sportovních a tělovýchovných aktivit: Sport Academy Czech Republic, s.r.o. si pro konání svých lekcí a kurzů pronajímá sportoviště (bazény, tělocvičny, lezecké stěny, atp)

 1. Všechny osoby nacházející se v prostorách výuky lekcí a přilehlých místech musejí dodržovat provozní řád daného sportoviště a Sport Academy. Klienti  Sport Academy jsou povinny se s ním před vstupem seznámit a dodržovat jej.
 1. Klienti jsou povinni provozovateli písemně potvrdit, že jsou zdravotně způsobilí pro účast při hromadném plaveckém výcviku. Přihlášku s prohlášením o zdravotní způsobilosti je nutné odevzdat v nejbližší hodině. Zdravotně znevýhodnění jedinci jsou povinni provozovatele plavecké školy informovat o zdravotním stavu. Způsob zvýšené péče se řeší individuálně.
 1. Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel a jeho personál (lektoři) pouze po čas stanovený pro výuku v prostoru sportiviště (např. v bazénu), avšak ne v prostorách sprch a šaten.
 1. Rodiče či zákonní zástupci mohou doprovodit své děti do šaten a sprch. Rodiče doprovázejí děti do šaten a lektoři přebírají děti u bazénu, kde probíhá rozcvička. Po ukončení výcviku si rodiče přebírají děti u bazénu. Z hygienických důvodů, dle stanovení provozovatele bazénu Rodiče mohou po předchozí domluvě s lektorem pobývat v prostorách bazénu pouze ve sportovním oblečení a čistých přezuvkách.
 1. Nástup dětí do šaten je 15 min. před zahájením výuky. Do šaten je vstup rodičů či doprovázející osoby povolen.
 1. Vstup dětí na bazén je dovolen 5 minut před začátkem lekce.
 1. Za ztrátu cenností provozovatel nezodpovídá.
 1. Z důvodu bezpečnosti je během sportovní výuky zakázáno mít na sobě náušnice, prstýnky, řetízky. V průběhu výuky není povoleno jíst ani žvýkat.
 1. Respektujte pokyny lektorů během výuky. Na začátku výuky se klienti shromáždí u lektora.
 1. Zahájením výuky přebírá odpovědnost za klienty provozovatel. Rodič dítěte není oprávněn zasahovat do výuky, nejedná-li se o závažný problém. Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu musí odejít z výuky předčasně, je rodič povinen včas informovat lektora.
 1. Výuka končí závěrečným zhodnocením lekce a pozdravem. Rodič nebo doprovod dítěte je povinen si jej převzít v prostoru sportoviště v čas, který je stanoven jako závěr vyučovací hodiny.
 1. Oblečení klienti si po sobě při odchodu zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněli, a nechají ji otevřenou. Boty si obouvají za prostorami šaten na místě tomu určeném.
 1. Za poškození majetku plaveckého areálu dítětem zodpovídají rodiče či doprovod.
 1. Nejvyšší počet klientů ve skupině pod vedením jednoho lektora je 7.
 1. Lektoři jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti při výuce a dodržovat smluvenou pracovní dobu.
 1. Dojde-li během výuky k nějakému poranění, je lektor povinen poskytnout nezbytně nutnou první pomoc, případně zavolat odbornou lékařskou pomoc.
 1. Zaplacením kurzovného nebo jeho části souhlasí účastníci kurzu a objednavatel s provozním řádem a podmínkami provozovatele. Kurzovné musí být zaplaceno nejpozději na druhé vyučovací lekci od zahájení kurzu.
 1. Smluvenou lekci zrušte telefonicky, sms zprávou (777 724 275), nebo emailem ilovesport@sportacademy.cz nejpozději 24h před jejím začátkem. V jiném případě bude lekce účtována v plné výši.

 
PLAVECKÉ LEKCE A KURZY

 1. Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat, omýt mýdlem a obléci se do plavek.
 1. V prostorách bazénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti – nebezpečí úrazu. Choďte pomalu.
 1. Nejvyšší počet klientů-plavců ve skupině je 7, neplavců 4.
 1. Na plaveckou lekci klient potřebuje plavky, plavecké brýle, případně plaveckou čepici, čistou obuv vhodnou k vodě, ručník.
 1. Pokud doprovod dětí chce zůstat v protoru bazénu během výuky, je třeba setrvat na místě k tomu určeném v čistém sportovním oděvu.
 1. Chlapci od 8let se převlékají v pánské šatně, dívky od 8let se převlékají v dámské šatně.

 

 

Provozovatel:   Sport Academy Czech Republic, s.r.o

Jednatel:         Mgr. Jan Hnilička

 

 

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo