Svou činností přispívá Sport Academy k častějšímu zapojování přirozených pohybových aktivit do každodenního života dětí, mládeže i dospělé populace. Cíleně zprostředkujeme nejen zdravotně oslabeným jedincům pohybovou kompetenci vzhledem k stále častěji projevujícím se negativním důsledkům civilizace. Působíme na zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje.

 

Své úkoly jsme si stanovili ve třech oblastech: zdravotní, vzdělávací a výchovné.  

Za 10let působení Sport Academy spatřujeme hmatatelné pozitivní dopady naší činnosti zejména:

  • osvěta harmonickém motorickém vývoji dětí,
  • propojování lidí různých národností, kultur a náboženství,
  • šíření myšlenky fairplay nejen ve sportu, ale i v obchodním prostředí
  • socializace dětí a mládeže prostřednictvím sportu

 

"Být společensky odpovědnou firmou s loajálními zaměstnanci považujeme za dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu."

 

 
 
 
Sport Academy 2015© - created by Studio Popo